Regulamin programu “Lider wśród fanów”

Regulamin programu „LIDER WŚRÓD FANÓW”

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem programu „LIDER WŚRÓD FANÓW” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Programem”) jest BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749343, posiadającą: adres siedziby: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 72 72 73 303 (zwana dalej „Organizatorem”).

 1. Program nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawyo grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2015 poz. 612) i niepodlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczychdo tej Ustawy.
 2. Program jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Programu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: „Uczestnicy”).
 4. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Programu.
 5. Uczestnik Programu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i poprzez wzięcie udziału w konkursie oświadcza, że są mu znane zasady Programu i postanowienia Regulaminu.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.pronails.sklep.pl (dostęp przez link podany na portalu Instagram) §2 Uczestnictwo w Programie

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem Programu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią określone warunki:

a) dokonają odpowiedniej aktywności na profilu Pronails Polska (na Facebook’u), aby spełnić kryteria określone przez Facebook w zakresie uzyskania tytułu (odznaki)„LIDER WŚRÓD FANÓW”,
b) „LIDER WŚRÓD FANÓW” – jest nadawany przez Facebook poprzez spełnienie warunków w zakresie dokonania aktywności na danym fanpage. Algorytm, który określa zasady i warunki nadawania w/w tytułu są znane wyłącznie Facebookowi.

c) Organizator niniejszego programu nie ma wpływu na wynik konkursu i nie decyduje o nim.

 1. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby, które wykażą się aktywnością i zaangażowaniem na profilu Pronails Polska (@Pronails Polska na Facebook) poprzez komentowanie postów, udostępniania postów/filmów/zdjęć, polubieni, etc.
 2. Facebook gratyfikuje zaangażowanie użytkowników na fanpage’u, przyznając im odznakę „Lider wśród fanów”, widoczne w postaci diamentu.
 3. Po uzyskaniu tego tytułu, osoba wyróżniona otrzyma od Facebooka powiadomienie, a samą odznakę będzie mogła zobaczyć po wejściu na fanpage Pronails Polska
 4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik nie ma też obowiązku nabycia dowodu udziału w programie.
 5. W programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi, rodzice małżonków lub partnerów życiowych.
 6. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków związanych z uczestnictwem, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 7. Uczestnik może otrzymywać kupon rabatowy (który jest nagrodą) wielokrotnie w każdym miesiącu o ile będzie w trójce pierwszych osób oznaczonych jako “lider wśród fanów”/
 8. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem profilu i ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

10. Organizator programu nie dopuszcza możliwości zamieszczania na profilu komentarzy/opinii zawierających słowa niecenzuralne, obraźliwe, dyskryminujące jakąkolwiek grupę społeczną.

11. Aktywność na profilu powinna być ściśle związana z tematyką profilu, Organizator nie dopuszcza możliwości zamieszczania opinii/komentarzy o tematach nie związanych z tematyką profilu. Komentarze/opinie nie związane z tematyką profilu, obraźliwe, krzywdzące, dyskryminujące, Organizator będzie miał prawo skasować.

§3Zasady Programu

 1. Program rozpoczyna się od momentu pojawienia się komunikatu na profilu Pronails Polska na Facebook’u oraz Instagramie i trwa do końca 2021 r.
 2. Konkurs zostaje ogłoszony na portalu Facebook oraz Instagram
 1. Konkurs polega na wykazaniu się aktywnością i zaangażowaniem na profilu Pronails Polska Polska (@PronailsPolska na Facebook) poprzez komentowanie postów, udostępniania postów/filmów/zdjęć, polubienia itd…
 2. Facebook gratyfikuje zaangażowanie użytkowników na fanpage’u, przyznając im odznakę „Lider wśród fanów”, widoczne w postaci diamentu.
 3. Po uzyskaniu tego tytułu, osoba wyróżniona otrzyma od Facebooka powiadomienie, a samą odznakę będzie mogła zobaczyć po wejściu na fanpage Pronails Polska. §4 Zasady przyznawania i wydawania Nagród w Programie
 1. W Programie przewidziano kupony rabatowe 15% na zakupy w sklepie internetowym www.pronails.sklep.pl,  dla trzech pierwszych osób, których profil na Facebooku w danym miesiącu uzyska status „Lidera wśród fanów”:
 2. Wyboru zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”) dokona Facebook, poprzez autorską wersję algorytmu.
 3. Pierwszych trzech zwycięzców wygrywa kupon rabatowy 15% o ważności 30 dni.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 2-ego dnia każdego miesiąca
 5. Zdobywca Nagrody w Programie nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na Nagrodę innego rodzaju.
 6. Nagrodę w Programie stanowi voucher rabatowy 15% z którego Zwycięzcy mogą korzystać wielokrotnie przez cały miesiąc następujący po dniu ogłoszenia wyniku
 7. Zwycięzcy nie mogą udostępniać swojego kuponu rabatowego osobom trzecim

§5
Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749343, posiadającą: adres siedziby: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 72 72 73 303 („Administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu: organizowania i przeprowadzania Programu.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749343, posiadającą: adres siedziby: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 72 72 73 303, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskaniapotwierdzenia czy Administrator

– przetwarza dane oraz informacji dotyczącychtakiego przetwarzania;

– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

– prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

– prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonychAdministratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingubezpośredniego;

– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczegoinnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu namiejsce domniemanego naruszenia RODO;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

– prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) – 9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początkudokumentu) lub poprzez kontakt z BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749343, posiadającą: adres siedziby: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 72 72 73 303, (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. a)  zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Programu mające charakter siły wyższej, tj. takie, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń losowych,
  2. b)  niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu mailowego podanego przez Uczestnika,
  3. c)  ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Facebook, Instagram,
  4. d)  przypadki udziału w Programie osób nieupoważnionych,
  5. e)  niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na profilach Pronails Polska na Facebooku oraz Instagramie
 3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.