Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU www.pronails.sklep.pl

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest spółka BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres zarejestrowania spółki: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego:  72 72 73 303 – zwana dalej „Spółką” reprezentowaną przez Annę Benedykciuk – Prezesa Zarządu.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem. 
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

  1. DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KATALOG – katalog produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w Sklepie Internetowym. 
2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym. 
2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 2.1.4. ORGANIZATOR – spółka BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres zarejestrowania spółki: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego:  72 72 73 303 – zwana dalej „Spółką” reprezentowaną przez Annę Benedykciuk – Prezesa Zarządu.

2.1.5. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego. 2.1.8. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.pronails.sklep.pl w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego staje się każdy Klient sklepu internetowego. Korzystanie w voucherów kwotowych przyznawanych za .
3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz założenie konta w sklepie internetowym www.pronails.sklep.pl. 

3.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pronails.com.pl lub też pisemnie na adres: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa 

  1. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 22 lutego 2021 r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu. 
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym. 
4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy kupna Produktu jest obliczana w przeliczeniu 1 zł = 1 pkt. Punkty naliczane są jedynie za produkty w cenach regularnych i nie są przyznawane za opłatę paczkomatową lub kurierską.
4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za: 
– Pierwsze zamówienie +600 pkt
– Napisanie recenzji Produktu w Sklepie Internetowym +60 pkt (Sprzedawca weryfikuje wszystkie opinie oraz zastrzega sobie umieszczanie na stronie sklepu tylko wybranych recenzji. Punkty zostają przyznane tylko za recenzję “zatwierdzoną” i umieszczoną przy produkcie).
4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt. 4.3
– W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klientowi został przyznany dodatkowy rabat na ten Produkt lub gdy Klient posiada stały rabat w Sklepie Internetowym; 
– W wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klient otrzymał dodatkowo za darmo inny Produkt (gratis) do Produktu, którego dotyczyła umowa sprzedaży; 
– Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu. 
4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pronails.com.pl lub też pisemnie na adres: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa.

  1. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na voucher wartościowy

5.2. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na voucher to 800 pkt co pozwala uzyskać voucher 20 zł. (w przeliczeniu 40 pkt = 1 zł.). 

5.3. Voucher wymieniony przez Klienta powinien być wykorzystany w terminie 1 roku od dnia ich otrzymania. 
5.4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach sklepu internetowego.
5.5. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym. 
5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi. 

  1. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim. 
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego; 
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pronails.com.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa.

  1. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pronails.com.pl lub też pisemnie na adres: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : kontakt@pronails.com.pl lub też pisemnie na adres: ul.Głębocka 94/78, 03-287 Warszawa
8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski. 
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody. 
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.