Regulamin strony i sklepu

www.pronails.sklep.pl

Sklep Internetowy www.pronails.sklep.pl dba o prawa konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

§ 1. DEFINICJE

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O.,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749343, posiadająca: adres siedziby: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki, adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego:  72 72 73 313.

KLIENT/USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzysta albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN – regulamin niniejszego Sklepu Internetowego.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pronails.sklep.pl.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

CENA – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy/Usługodawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową lub Produkty a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PRODUKT Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA CYFROWA – usługę pozwalającą konsumentowi na:
a)  wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
c)  inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

PRZEDSIĘBIORCA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – podmiot prawa, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA   – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

NEWSLETTER – Usługa cyfrowa, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach, wydarzeniach, promocjach Usługodawcy.

SUBSKRYPCJA – wysyłanie w sposób cykliczny Newslettera

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 2. Treść Regulaminu może być w każdym czasie utrwalona za pomocą jego pobrania, zapisania na nośniku lub wydrukowana.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy/Usługodawcy potrzebne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca:
  – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – aktualna przeglądarka internetowa obsługująca przykładowo pliki cookie np: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge
  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej:
– oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
– potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży,

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej.

W przypadku kiedy Sprzedawca, z powodów nie zależnych od siebie, nie jest w stanie zrealizować zamówienia poinformuje o tym fakcie Klienta na dane podane przez niego podczas składania zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży oraz Regulaminu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży oraz Regulaminu jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny Produktu uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi należny podatek wymagany przez przepisy prawa polskiego.

O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatność gotówką (lub inną dostępną u kuriera formą płatności) za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej. Płatność gotówką oraz kartą przy odbiorze osobistym. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA (PayPro) – podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 72 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności w terminie 72 godzin zamówienie będzie anulowane przez Sprzedającego.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Sprzedawca zobowiązany jest wystawić Klientowi dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy. Faktury w tym również faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia.

§ 6. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Dostawa produktów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Dostawa zakupionych Produktów w Sklepie internetowym jest odpłatna chyba, że opis danego produktu stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

§ 7. USŁUGI ELEKTRONICZNE I CYFROWE

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia
  Usługa cyfrowa Newsletter oraz Kursy online
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami uwzględniając poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania podczas zakupów prawdziwych danych.
 4. Usługobiorcę podczas korzystanie ze Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient dokonując zakupów ma możliwość założenia Konta Klienta. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,
  numer telefonu kontaktowego oraz hasł W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
 6. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pronails.com.pl lub też pisemnie na adres: Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki.
 8. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 9. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Wymagane jest również określenie czy dany zakup ma charakter zawodowy.
 10. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 11. Szczegóły dotyczące określonej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej znajdują się w opisie, w Sklepie internetowym.
 12. Sprzedawca/Usługodawca dostarcza Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba, że co innego wynika z opisu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 13. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument /Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp
 14. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 15. Sprzedawca/Usługobiorca dokłada należytej staranności, aby jego treści cyfrowe lub usługi cyfrowe miały jak najlepszą jakość, były kompletne, funkcjonalne, kompatybilne, interoperacyjne, aby dostarczać dostępność wsparcia technicznego, tworzyć konkretny opis Produktów i Produktów z elementami cyfrowymi oraz zapewnia ich aktualizacje.

§ 8. USŁUGA CYFROWA NEWSLETTER

 1. Usługa cyfrowa Newsletter świadczona jest na podstawie zgody Usługobiorcy i jest ona nieodpłatna przez czas nieoznaczony, do chwili rezygnacji z Subskrypcji lub do czasu zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik zainteresowany subskrypcją może wybrać dwie opcje zapisu do Usługi cyfrowej/Treści cyfrowej Newsletter:
  a) dokonując zapisu przez Formularz Rejestracji, w którym w zamian za zapis Usługobiorca przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe podane w formularzu, zamiast zapłaty Ceny albo
  b) dokonując zapłaty Ceny w wysokości 19,90 zł brutto za dostęp do Treści cyfrowych/Usług cyfrowych Newsletter.
 3. Użytkownik może bez konieczności zapisu na Newsletter zakupić dostęp do Treści cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę płacąc Cenę. W celu chęci zakupu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 4. Aby skorzystać z Newslettera należy:
  a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, które dostępne są w stopce strony b) wprowadzić w formularzu rejestracji prawidłowych danych określonych przez formularz
 5. c) potwierdzić zgody na otrzymywanie Newslettera
  d) zatwierdzić formularz.
 6. Po dokonaniu takich czynności Usługodawca automatycznie na wskazany adres e-mial wyśle wiadomość elektroniczną, która będzie posiadała link mający na celu aktywację o treści „Potwierdzam subskrypcję!”. Aby potwierdzić i aktywować zapis należy kliknąć dany link.
 7. Po kliknięciu w link aktywacyjny Subskrypcji następuje zawarcie Umowy o świadczenie usługi Newslettera a Usługodawca rozpocznie świadczenie usługi.
 8. Niezależnie od prawa w zakresie odstąpienia od umowy Usługobiorca posiada uprawnienie do rezygnacji z usługi Subskrypcji Newslettera w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 9. Usługodawca daje możliwość rezygnacja z usługi Newsletter na dwa sposoby, w zależności jaki sposób wybierze Usługobiorca i który jest dla niego łatwiejszy:
  a) przez kliknięcie linku znajdującego się w stopce wiadomościach subskrypcyjnych, które są wysyłane w ramach Subskrypcji.
 10. Wybór sposobu rezygnacji należy do Usługobiorcy Newslettera.
 11. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Subskrypcji i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Z chwilą rezygnacji przez Usługobiorcę Newslettera, Subskrypcja całkowicie zostaje zaprzestana.
 13. Zasady reklamacji Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej Newsletter reguluje punkt ….. Regulaminu.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści cyfrowe, usługi cyfrowe, opisy, grafiki mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i podlegać ochronie.
 2. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Treści cyfrowych, usług cyfrowych, opisów, grafik czy innych elementów znajdujących się na Stronie internetowej Sprzedawcy bez jego zgody stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność.

§ 10. ZGODNOŚĆ PRODUKTU ORAZ PRODUKTU Z ELEMENTAMI CYFROWYMI Z UMOWĄ

 1. W sytuacji kiedy Produkt lub Produkt z elementami cyfrowymi nie jest zgodny z Umową Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują prawa określone przez przepisy prawa.
 2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a)  nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b)  przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c)  publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy;
  3)  być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  4)  być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
  1)  zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2)  przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 7. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a)  nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c)  publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o zawarciu umowy;
  3)  być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  4)  być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi /Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przez Sprzedawcę/Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 8. Sprzedawca informuje Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przez czas:
  1)  dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2)  zasadnie oczekiwany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 9. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 8 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1)  poinformował Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2)  niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 7 i 8 jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

§ 11. REKLAMACJA TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 5. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2)  Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
  3)  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
  5)  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pronails.com.pl lub telefonicznie pod numerem 727 273 313.
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądań jakie klient oczekuje; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
 10. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku (np. mailowo).

 § 12. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową.
 2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta w sytuacji kiedy Produkt jest nie jest zgodny z umową może żądać jego naprawy, wymiany czy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy
 3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt.
 4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pronails.com.pl lub telefonicznie 727 273 313
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądań jakie klient oczekuje; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
 8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności produktu z umową, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki. W przypadku Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, koszt dostarczenia Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą o charakterze zawodowym koszt dostarczenia ponosi Klient.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  – wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
  – pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 14. GWARANCJA

 1. Produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.
 2. Szczegóły dotyczącego gwarancji Produktów znajdują się w stopce strony.
 3. W przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi będącym Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

§ 15. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu potrzebne jest dostarczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na dane podane w niniejszym Regulaminie.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  – dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  – dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszt dostawy poniesione podczas zakupu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztó
 13. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu dotyczy to: pilniczków, wacików, bloczków polerskich, patyczków, shaperów, striperów, ręczników, sprzedawanych w naszym sklepie internetowym;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca w odniesieniu do Treści cyfrowych i Usług cyfrowych nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1)  są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2)  dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/Przedsiębiorcy w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3)  zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4)  zostały wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wspólnie z innymi konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 17. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe z wyjątkiem ustępu 16 pkt. 1-3
 18. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumentów o odstąpieniu od umowy.
 19. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 20. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW O CHARAKTERZE ZAWODOWYM NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI ANI PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUEMNTA

 1. Niniejszy dział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i Usługobiorców nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2. Jeżeli Przedsiębiorca o charakterze zawodowym posiada adres dostawy Produktu inny niż adres wystawienia faktury – zobowiązany jest aby podać taką informację Sprzedawcy.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą o charakterze zawodowym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności w stosunku do Przedsiębiorców o charakterze zawodowym w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę o charakterze zawodowym sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę o charakterze zawodowym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca o charakterze zawodowym zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym zostaje wyłączona.
 8. Sprzedawca/Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym stosownego oświadczenia.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 10. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Przedsiębiorcą o charakterze zawodowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 17. OPINIE

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca prezentuje opinie Klientów o produktach/Usługach Sprzedawcy
 2. Każda z opinii opublikowana na stronie Sklepu internetowego jest weryfikowana i pochodzi od rzeczywistych klientów, którzy zakupili Produkt lub korzystali z usług Sprzedawcy
 3. Opinie są subiektywnymi opiniami klientów po zakupie Produktów lub skorzystaniu z usług Sprzedawcy
 4. Publikacja opinii dotyczy wybranych opinii. Klient może wysłać opinię poprzez stronę internetową Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie korzysta z płatnych rozwiązań pozyskiwania opinii.
 6. Klient, który skorzystał z dodania opinii może cofnąć zgodę na jej publikację wysyłając stosowne oświadczenie woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z danym oświadczeniem woli, a w szczególności na dane Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z Opiniami.
 8. Sprzedawca przyjmuje reklamacje w następujący sposób: pisemnie na adres: Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pronails.com.pl lub telefonicznie 727 273 313
 9. Rozpatrzenie reklamacji następuje  do 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony danych osobowych oraz plików cookie reguluje Polityka Prywatności.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy
 3. W przypadku sporów między Sprzedawcą a Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, właściwym sądem jest sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa w uzasadnionych sytuacjach. Do takich sytuacji należą:
  – zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiana tych przepisów wpływa na treść danego Regulaminu,
  – nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, jeżeli te obowiązki wpływają na treść Regulaminu,
  – usprawnienie działania Sklepu internetowego, jego modyfikacji i obsługi Klientów, jeżeli te działania wpływają na treść Regulaminu,
  – poprawa ochrony prywatności Użytkowników i względy bezpieczeństwa, jeżeli wpływają na treść Regulaminu,
  – zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych, jeżeli ich modyfikacja czy wprowadzenie wpływa na treść danego Regulaminu.
 6. O planowanych zmianach w Regulaminie przedstawiając jego wzór oraz dacie wejścia w życie nowego regulaminu Sprzedawca/Usługodawca poinformuje Klientów/Usługobiorców z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni przed jego wejściem w życie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2024 r.