Regulamin szkoleń, warsztatów i webinarów

Regulamin szkoleń, warsztatatów i webinarów organizowanych przez PRONAILS

Niniejszy Regulamin dalej zwany „Regulaminem” dotyczy organizowanych wydarzeń o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, warsztatowym przez BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O.,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749343, posiadająca: adres siedziby: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, dalej zwana „PRONAILS” adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki, adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego:  72 72 73 313.

Regulamin jest udostępniony Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem www.pronails.sklep.pl, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z PRONAILS o charakterze szkoleniowym i mają do niego zastosowanie, chyba że Strony postanowiły inaczej.

Klient zawierając Umowę potwierdza, że niniejsze warunki akceptuje.

Definicje

 1. PRONAILS/Usługodawca –  BEAUTIFULL STORY SP. Z O.O.,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749343, posiadająca: adres siedziby: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa, NIP 524-287-35-79, REGON 381338548, dalej zwanym niniejszym Regulaminie  „PRONAILS” adres prowadzenia działalności oraz adres doręczeń: ul.Okólna 43A/43B lokal 6, 05-270 Marki, adres poczty elektronicznej: kontakt@pronails.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 727273313.
 2. Webinar – informacyjne wydarzenie internetowe prowadzone przez PRONAILS dla zarejestrowanych Uczestników mające na celu pogłębianie wiedzy.
 3. Szkolenie – Konferencja, Szkolenie stacjonarne, Kurs, Szkolenie zamknięte, Warsztaty, Webinar
 4. Szkolenie/Warsztaty stacjonarne – spotkanie edukacyjne odbywające się w formie wykładów lub warsztatów mające na celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub merytorycznych Uczestników w sposób stacjonarny w miejscu wskazanym w opisie danego wydarzenia.
 5. Usługobiorca/Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której Kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną. Usługobiorca może być jednocześnie Uczestnikiem.
 6. Strony – Usługobiorca i PRONAILS
 7. Serwis internetowy – serwis dzięki, któremu PRONAILS prowadzi wydarzenia internetowe w tym Webinary i Szkolenia
 8. Potwierdzenie uczestnictwa – komunikat e-mail otrzymany od PRONAILS z danymi do uczestnictwa w Szkoleniu lub Webinarze.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.
 10. Formularz rejestracji – internetowy formularz wypełniany przez Uczestnika w celu rejestracji na Webinar
 11. Umowa – umowa pomiędzy Uczestnikiem/Usługobiorcą a PRONAILS na uczestnictwo w Szkoleniu.
 12. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia na Szkolenie związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla niego charakteru zawodowego.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
 16. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

2. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik rejestruje się na wydarzenie kupując w sklepie PRONAILS produkt o nazwie wydarzenia w którym chce wziąć udział. PRONAILS wysyła potwierdzenie zgłoszenia rejestracji wysyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas zakupu.
 2. Przed rejestracją na Szkolenie Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
 3. Zakres tematyczny Szkolenia określa każdorazowo opis oferty Szkolenia na stronie internetowej PRONAILS
 4. Ilość uczestników Szkolenia jest ograniczona do liczby wskazanej w opisie Szkolenia na stronie internetowej PRONAILS
 5. Zakazane jest utrwalanie, nagrywanie, rozpowszechnianie treści, dźwięku, obrazu oraz przebiegu Szkolenia bez pisemnej zgody PRONAILS.
 6. PRONAILS dokłada należytej staranności, aby Szkolenia były prowadzone profesjonalnie
 7. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego Szkolenia, w tym czas trwania, cennik oraz warunki techniczne określa informacja o konkretnym Szkoleniu.
 8. Informacje wskazane na stronie internetowej PRONAILS nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 9. Ceny Szkoleń są cenami brutto w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 10. Rejestracja jest wiążąca dla Stron w chwili potwierdzenia przez PRONAILS udziału w szkoleniu, konferencji, warsztacie lub innym wydarzeniu, chyba że PRONAILS zastrzega inny termin wiążącego potwierdzenia, w szczególności związany z koniecznością zgromadzenia minimalnej ilości Uczestników danego wydarzenia.
 11. W przypadku udziału w odpłatnych szkoleniach, konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach konieczne jest podane wymaganych w formularzu danych płatnika, który obciążony będzie kosztami udziału.
 12. W przypadku wydarzeń odpłatnych bezkosztowa rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub jej brak mimo niewzięcia udziału w wydarzeniu wiążą się z koniecznością pokrycia 100% kosztów udziału.

3. Umowa i warunki techniczne

 1. Szkolenia jeżeli są prowadzone w sposób zdalny, są prowadzone bez kontaktu wizualnego z Uczestnikami
 2. Szkolenia stacjonarne są realizowane w miejscu i czasie wskazanym w opisie Szkolenia na stronie internetowej PRONAILS
 3. Rejestracja na Szkolenia odbywa się za pomocą zakupu produktu o nazwie określonego Szkolenia
 4. Zawarcie Umowy na Szkolenie między PRONAILS a Użytkownikiem następuje w chwili przekazania wypełnionego Formularza przez Użytkownika do PRONAILS.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
 7. Minimalne wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione przez Uczestnika w zakresie uczestnictwa w Szkoleniach o charakterze znanym online to: a) dostęp do komputera/laptopa z dostępem do internetu b) Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy c) 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej) d) system operacyjny taki jak Windows 8 (Zalecany Windows 10), Mac OS zalecana najnowsza wersja, Linux, Chrome OS.
 8. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yadex lub Opera

4. Zakres organizacyjny Szkoleń

 1. Uczestnik najpóźniej 14 dni  przed wydarzeniem otrzyma szczegółowe informacje dotyczące organizacji Szkolenia na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 2. Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowy adres e-mail oraz numer telefonu, na który będzie kierowana korespondencja organizacyjna dotycząca Szkolenia.
 3. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w Szkoleniu oraz zadawania pytań a w przypadku Szkoleń o charakterze online do zadawania pytań za pomocą dostępnego czatu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w Szkoleniu nie naruszając obowiązujących przepisów prawa
 5. PRONAILS nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przez Uczestnika takich jak przykładowo: brak dostępu do internetu lub słabe łącze, ustawienia komputera, które mogą mu uniemożliwić uczestnictwo w Szkoleniu.
 6. Organizator może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Szkolenia, o czym Uczestnik jest informowany w opisie danego Szkolenia przed dokonaniem decyzji o zakupie.
 7. W przypadku Szkoleń/Warsztatów stacjonarnych organizator zapewnia uczestnikom produkty oraz akcesoria konieczne do profesjonalnego uczestnictwa w warsztatach.
 8. W sytuacji, kiedy Uczestnicy powinni przygotować się do wydarzenia w specjalny sposób – każdorazowo są informowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Prawa autorskie i licencja

 1. Z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Uczestnikowi dostępu do nagrania ze Szkolenia – jeżeli taka opcje jest dostępna w opisie danego Szkolenia – PRONAILS udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z nagrania wyłącznie dla własnych potrzeb Uczestnika.
 2. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia przysługującego za zakup danego Szkolenia.
 3. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotnienia lub wprowadzenia do obrotu treści Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępnienia osobom trzecim ani też udzielenia licencji czy dalszych licencji.
 4. Podczas Szkolenia rejestrowane będą pytania, które mogą nosić znamiona tajemnicy przedsiębiorstwa, zatem Uczestnik, który chce zadać takie pytanie przed jego zadaniem powinien poinformować o tym fakcie osobę prowadzącą Szkolenie. Jeżeli tego nie zrobi PRONAILS nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika lub innych osób trzecich za wykorzystanie danej informacji.

6. Płatności

 1. PRONAILS prowadzi pobieranie płatności za wydarzenia przy pomocy kanałów płatności dostępnych na sklepie
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument: faktura bądź paragon – w zależności od życzenia klienta.
 3. Dokument jest wysyłany w formie elektronicznej na co Usługobiorca/Uczestnik wyraża zgodę.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od umowy składając PRONAILS oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać na adres email: kontakt@pronails.sklep.pl lub pisemnie na adres PRONAILS podany w niniejszym Regulaminie. Aby zachować wskazany termin wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uznaje się za niezawartą.
 7. Po otrzymaniu od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy PRONAILS bez zbędnej zwłoki wyślę potwierdzenie jego przyjęcia.
 8. Jeżeli Usługobiorca/Uczestnik uiścił opłatę za Szkolenie, PRONAILS dokona zwrotu płatności w takiej samej formie w jakiej zapłata została dokonana.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowany opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez PRONAILS o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

8. Prawo do zgłoszenia reklamacji

 1. PRONAILS odpowiada wobec Usługobiorcy/Uczestnika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za niezgodność z Umową zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację mailowo na adres: kontalt@pronails.sklep.pl, telefonicznie czyli ustnie pod numerem te. 727273313 lub pisemnie na adres: ul.Głębocka 94/196, 03-287 Warszawa
 3. Reklamacja powinna zawierać minimum opis reklamowanej kwestii oraz dane do kontaktu
 4. PRONAILS rozpatrzy reklamacje do 14 dni a odpowiedź zostanie wysłana do Usługobiorcy/Uczestnika na dane podane podczas składania reklamacji.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) został poinformowany, że:administratorem przekazanych danych osobowych jest PRONAILS , zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@pronails.com.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków w tym prawnych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki;
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 6. Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 7. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1. Konsument ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Szczegółowy zakres dotyczący skorzystania przez Klienta, który jest Konsumentem z pozasadowego rozwiązania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady jakie wiążą się z procedurami dostępne są u:

 1. Miejskich Rzeczników Konsumentów – w ich siedzibach i na stronach internetowych
 2. Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej
 3.  Organizacji, których statut przewiduje zadania związane z ochroną Konsumentów
 4. pod adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących sposobów pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w celu złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu w zakresie Umowy. Wszelkie wytyczne i regulaminy sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. Konsument może się zwrócić także do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) w zakresie wszczęcia mediacji mającej na celu zakończenie sporu z przedsiębiorcą. Wymogi oraz szczegółowe regulacje w zakresie skorzystania z sądu polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie rozwiązania sporu z PRzedsiębiorcą korzystając z pomocy  powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów albo organizacji społecznej, która w ramach swojego statutu  zajmuje się ochroną konsumentów np. Federacja Konsumentów. Federacja Konsumentów udziela porad pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl

Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczną strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Postanowienia Końcowe

 1. W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
 2. PRONAILS zastrzega, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory rozwiązywane będą polubownie a jeżeli nie będzie to możliwe według sądu właściwego zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2024 r.